• De behandelaar is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz).
  • De behandelaar houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
  • De behandelaar verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan behandelaar te verstrekken.
  • De behandelaar betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen.
  • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de patiënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.
  • U heeft het privacyreglement van praktijk Klassieke Homeopathie Anita Janssen gelezen, welke vermeld staat op de website www.homeopathiebeweegt.nl en u stemt in met dit reglement.
  • De patiënt gaat akkoord met de tariefstelling, zoals vermeld op de website van de praktijk: www.homeopathiebeweegt.nl.
  • Betalingswijze van de behandelingen is per pin, op rekening of contant.
  • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
  • Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de beroepsvereniging, de NVKH (www.nvkh.nl) of u kunt u kosteloos de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir experticecentrum klachtbehandeling inschakelen. Wordt uw klacht niet opgelost, dan kan een geschil ontstaan en neemt de geschilleninstantie Zorggeschil het geschil in behandeling.
  • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.